POZOR – opatření k situaci COVID-19

Výuka se řídí aktuálními vládními nařízeními, pokyny hygieny a dokumenty MŠMT (např. „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/ 2021 vzhledem ke COVID-19“) apod.

Vzhledem k šíření nákazy COVID-19 upozorňujeme všechny na:

- nutnost včasného příchodu, protože při vstupu do budovy školy i dílen bude všem měřena teplota termo kamerou / digitálním teploměrem

- při čekání na vstup do školy je třeba dodržovat doporučené rozestupy (2 m) a ostatní pravidla bezpečného chování

- při vstupu do společných prostor a pohybu v nich školy je třeba mít nasazenu roušku či jinou ochranu nosu a úst, tato povinnost se řídí aktuálním vládním nařízením, může být změněno

- po vstupu do školy či dílen i v průběhu výuky všichni pravidelně používají dezinfekci pro udržení čistoty rukou

- nevpuštění do prostor školy a dílen, pokud osoba vykáže příznaky nemoci COVID-19 /např. kašel, rýma, teplota, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, ztráta chuti a čichu, bolest svalů a kloubů, průjem aj./

- v případě podezření na nákazu COVID-19 je třeba nechodit do školy a nahlásit ihned tuto skutečnost na sekretariát školy = tel. číslo 241 481 217

- v případě projevu příznaků COVID-19 po příchodu do školy nebo dílen nahlásí žák tuto skutečnost vyučujícímu, který ihned informuje sekretariát školy a ve spolupráci s ním zařídí přechod žáka do izolační místnosti, která je zřízena na Domově mládeže. Tam vyčká nezletilý žák na příchod zákonného zástupce. Zletilí žáci co nejrychleji opustí školu a to po předchozím nahlášení zákonným zástupcům.

- o přestávkách je nutné minimalizovat kontakt mezi žáky vedlejších tříd a jednotlivých pracovních skupin

- v případě vyhlášení karantény ve škole / distanční výuky apod. budou žáci o situaci informování prostřednictvím webu školy a mailové pošty

V Praze dne 10.9.2020

Karel Dvořák, ředitel školy

Additional information