Střední odborné učiliště
Praha 4 – Michle, Ohradní 57

Stanovení kritérií pro přijetí žáků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podmínky podle:
a) Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále byly změny přijímacího řízení schváleny zákonem č. 178/2016 Sb., změny schválené v § 20 odst. 4 školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. A změny v § 183b odst. 3 školského zákona zákonem č. 222/2017 Sb.
b) Vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
c) Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
Uchazeč dokládá na přihlášce vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých splnil nebo plní povinnou školní docházku, klasifikace z příslušných ročníků je potvrzena školou. Dále je součástí lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělání vyžadováno splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání.


A) do maturitních oborů formou (jednotného) přijímacího řízení

Doporučený průměr známek pro všechna kola přijímacího řízení (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):
Čtyřleté studium Mechanik elektrotechnik … 2,2

a) Kritéria přijetí pro 1. kolo jednotného přijímacího řízení:
Termíny jednotného přijímacího řízení
Přijímací zkoušky se konají v případě volby 1. školy v pořadí dne 12.4. 2019 a v případě volby 2. školy v pořadí dne 15.4. 2019. Náhradní zkoušky proběhnou 13.5. a 14. 5. 2019.

Povinné testy ČJL + M
Z povinného testu z ČJL a z M se započtou skutečné získané body, které představují hodnotu 60% (tj. 30% z ČJL + 30% z M) z požadovaných kritérií.

Známka z chování na vysvědčení za 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy (případně střední školy) odpovídá 13 % z požadovaných kritérií a to takto:
1 z chování = 13 % (a to v případě, že se týká 1° všech předložených vysvědčení)
2 z chování = 0 % (a to v i případě, že uchazeč získal na jednom vysvědčení 1° a na dalším vysvědčení 2°)
3 z chování = 0 %

Průměr známek z posledního vysvědčení odpovídá max. 25% z požadovaných kritérií a to takto:
Průměr 1 – 1,5 = 25 %
1,5 – 2,5 = 15 %
2,5 - 3,5 = 5 %
3,5 a méně = 0 %

Účast v soutěžích, olympiádách nebo jiná doložená aktivita korespondující s voleným oborem odpovídá 2% z požadovaných kritérií.


b) Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení a další kola
Platí výše uvedená kritéria s výjimkou procent získaných za testy z ČJL a M, protože v ostatních kolech se jednotné přijímací zkoušky z ČJL a M nekonají.


B) do tříletých učebních oborů formou výběrového řízení

Známka z chování na vysvědčení - 1°

Doporučený průměr známek (přijetí je možné i s horším průměrem, záleží na počtu uchazečů):
Automechanik … do 2,7
Elektrikář-silnoproud … do 2,8
Truhlář … do 3,0
Zámečník … do 3,0
Montér suchých staveb … do 3,2


C) do zkráceného kombinovaného studia formou výběrového řízení

Přijímání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. Jednoleté studium je určeno absolventům středního vzdělání s výučním listem (přičemž není rozhodující v jakém oboru) nebo maturitní zkouškou či absolventům VŠ.

Zákonné předpoklady: doklady k absolvovanému předchozímu vzdělání (kopie), zdravotní předpoklady (potvrzení lékaře na přihlášce ke studiu)


Maximální počet uchazečů pro daný obor denního i zkráceného kombinovaného vzdělání
4-letý maturitní obor denní:
Mechanik elektrotechnik (2 třídy ) …... 50 žáků
3-leté učební obory denní:
Automechanik (2 třídy ) …………………… 60 žáků
Truhlář (1 třída) ……………….……………….. 30 žáků
Zámečník (1 třída) …………………………… 10 žáků
Elektrikář silnoproud (1 třída) ………….. 10 žáků
Montér suchých staveb (1 třída) ………. 30 žáků
Zkrácené kombinované studium:
možné obory studia Elektromechanik pro zařízení a přístroje, Elektrikář-silnoproud, Truhlář, Zámečník, Automechanik (aktuální informace podá p. Veselý: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)
Elektromechanik pro zařízení a přístroje (2 třídy ) …... 50 žáků
Truhlář (1 třída) ……………….……………………………………... 20 žáků

Termíny přijímacích kol pro školní rok 2019 / 2020:
1.kolo výběrového řízení do 15.3.2019
2.kolo výběrového řízení od 16.3. do 22.4.2019
3.kolo výběrového řízení od 23.4. do 31.5.2019
4.kolo výběrového řízení od 1.6. do 30.6.2019
5.kolo výběrového řízení od 1.7. do 31.7.2019

 

Additional information